John Schumacher (Senior Iyengar Yoga Teacher) teaching Parivrtta Janu Sirsasana

Learn Parivrtta Janu Sirsasana (Revolved-head-to-knee-pose) with Senior Iyengar Yoga Teacher John Schumacher.

 

Advertisements